Menu

Održane sjednice Nadzornog i Upravnog odbora Fondacije

nadzorni upravni

U skladu sa Članom 26. Statuta Fondacije po kome je Nadzorni odbor obavezan da vrši nadzor i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada Fondacije, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i više puta, te je obavezan izvršiti kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada Fondacije na zahtjev bilo kojeg osnivača Fondacije, te dostaviti Informaciju o izvršenoj kontroli Upravnom odboru i osnivačima Fondacije najkasnije do 31. marta tekuće godine kao i Izvještaj o svom radu za prethodnu godinu osnivačima Fondacije, Predsjednik Nadzornog odbora je sazvao i u zakonskom roku održao sjednicu sa članovima Nadzornog odbora koji su predstavnici Saveza osnivača Fondacije te, donio sljedeće zaključke:

1. Usvaja se Finansijski izvještaj Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije za 2018. godinu;

2. Materijalno-finansijsko poslovanje Fondacije odvija se u skladu sa Zakonom i važećim aktima Fondacije;

3. Nadzorni odbor je uvidom u Finansijski plan Fondacije saglasan sa Prijedlogom po stavkama prihoda i rashoda jer su navedene stavke usklađene sa prošlogodišnjim troškom rada Fondacije i nema većih odstupanja u odnosu na prošlu godinu, a isto tako prihodi Fondacije planirani za 2019. godinu su realni i ostvarivi. Prijedlog Finansijskog plana će biti predložen na usvajanje Upravnom odboru Fondacije za 21. sjednicu Upravnog odbora Fondacije;

4. Nadzorni odbor je utvrdio da nema niti jednog odstupanja vezanog za iznose dodijeljenih sredstava i da predsjednik i Upravni odbor poštuju Pravinik o kriterijima raspodjele sredstava i da se iznosi dodijeljenih sredstava dodjeljuju u skladu sa iznosima koji su predviđeni predhodno pomenutim Pravilnikom, te da se vodi računa o jednakoj zastupljenosti branitelja iz cijele Federacije BiH što i jeste osnovna svrha ove Fondacije, a isto tako svim braniteljima koji su aplicirali za sredstva u 2018. godini. Predsjednik i Upravni odbor su svojim odlukama o dodjeli sredstava pružili materijalnu pomoć i podršku u skladu sa raspoloživim sredstvima. Fondacija nema odbijenih zahtjeva branitelja koji apliciraju za ovaj segment pravne pomoći.

Nakon sjednice Nadzornog odbora Fondacije održana je sjednica Upravnog odbora Fondacije na kojoj je predsjednik Upravnog odbora Esad Delić u skladu sa članom 19. Statuta Fondacije predložio Upravnom odboru na usvajanje godišnji Izvještaj o radu Fondacije i finansijski Izvještaj za 2018. godinu te predložio Plan i program rada i finansijski plan za 2019. godinu koji su jednoglasno usvojeni od strane Upravnog odbora Fondacije.

Na 21. sjednici Fondacije na osnovu Odluka Upravnog odbora Fondacije pozitivno je riješeno 78. zahtjeva branitelja ili članova njihove uže porodice u ukupnom iznosu od 102.500,00 KM.

Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije je za prvih pet mjeseci 2019. godine dodijelila 163.000,00 KM za 112. branitelja ili članova njihove uže porodice u svrhu sufinasiranja pravne pomoći pripadnika branilačke populacije, a dodijeljena sredstva od osnivanja Fondacije u ove svrhe premašila su 1 milion KM dodijeljenih sredstava kojim se Fondacija uključila u sufinasiranje pravne pomoći do pravosnažnosti presude u preko 230 procesa koji se vode protiv branitelja Armije i MUP-a RBiH pred sudovima u cijeloj BiH za navodno počinjena krivična djela ratnog zločina.

back to top